Uzlaştırmacı Online Deneme Sınavları

516
Oluşturma tarihi

UZLAŞTIRMACI DENEME SINAVI-1

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
verebilecek kurumlardan değildir?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
kapsamında değildir?

3 / 10

Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya
sayısı hangi merci tarafından belirlenir?

4 / 10

Soruşturma evresindeki uzlaştırma süreci ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma siciline
kayıt olmanın şartlarından değildir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma
müzakerelerine katılabilecek kişilerden değildir?

7 / 10

Uzlaştırmacı görevlendirmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sicilinden
çıkarılma müeyyidesini doğurmaz?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevlerinden değildir?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı
görevlendirmesinde uzlaştırma bürolarının esas alacağı
dosya tevzi kıstaslarından değildir?

Skorunuz

The average score is 63%

0%

304
Oluşturma tarihi

UZLAŞTIRMACI DENEME SINAVI-2

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı
görevlendirmesinde uzlaştırma bürolarının esas alacağı
dosya tevzi kıstaslarından değildir?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma siciline
kayıt olmanın şartlarından değildir?

3 / 10

Soruşturma evresindeki uzlaştırma süreci ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
verebilecek kurumlardan değildir?

5 / 10

Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya
sayısı hangi merci tarafından belirlenir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sicilinden
çıkarılma müeyyidesini doğurmaz?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma
müzakerelerine katılabilecek kişilerden değildir?

8 / 10

Uzlaştırmacı görevlendirmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
kapsamında değildir?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevlerinden değildir?

Skorunuz

The average score is 89%

0%

274
Oluşturma tarihi

UZLAŞTIRMACI DENEME SINAVI-3

1 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sanık”
kavramının tanımıdır?

4 / 10

Aşağıda verilen uzlaştırma ile ilgili bilgilerden
hangisi doğru değildir?

5 / 10

I. Uzlaştırma soruşturma evresinde sağlanırsa,
soruşturma evresi düşme kararı ile sona erer.
II. Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma
veya kovuşturma konusu suç nedeniyle
tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan
feragat edilmiş sayılır.
III. Uzlaştırma ile şikâyetin geri alınması aynı
kavramlardır.
IV. Uzlaştırma sürecinde kararlaştırılan edim ifası
ile kovuşturma evresi düşme kararı ile sona
erer.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecine
katılabilecek kişilerden biri değildir?

7 / 10

Uzlaştırma sürecinin gizliliği ilkesi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevlerinden biri değildir?

9 / 10

Uzlaştırmada taraf olabilecek kişiler
bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

I. Uzlaştırma, öncelikle mağdurun temel ve hak
ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin
korunması esası gözetilerek yürütülür.
II. Şüpheli veya sanık, mağdur veya suçtan zarar
gören yahut bu kişilerin kanuni temsilcileri
Türkçe bilmiyorsa ya da engelli ise uzlaştırmacı
tarafından tercüman tayin edilir.
III. Uzlaştırma müzakerelerinde yapılan
açıklamalar davada delil olarak kullanılamaz.
IV. Uzlaştırmacı tarafların uzlaştırma süreci ile ilgili
sorularını özenle cevaplamalı ve tarafların
güvende hissetmelerini sağlamalıdır.
V. Uzlaştırmacı, müzakerelerine katılanlar
müzakere sürecine ilişkin tanıklık yapmasına bir
engel yoktur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?

Skorunuz

The average score is 76%

0%

271
Oluşturma tarihi

UZLAŞTIRMACI DENEME SINAVI-4

1 / 10

I. İhlal edilen kurallardan ziyade, kusurlu
fiillerden doğan zararlara odaklanılması,
II. Hürriyeti bağlayıcı cezaların öne çıkarılması,
III. Olayın taraflarına karşı eşdeğer ilgi ve saygı
gösterilmesi,
IV. Adalet sürecine toplumun da dahil edilmesi,

Ceza adalet sisteminde yukarıdakilerden
hangilerinin benimsenmesi, onarıcı adalet anlayışını
geliştirir?

2 / 10

Mağdur-fail arabuluculuğu, aşağıdakilerden
hangisine odaklanmaktadır?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi, onarıcı adalet
programlarının esaslarından değildir?

4 / 10

I. Failin, bir suçlu olarak değil insan olarak
görülmesine olanak tanır,
II. Mağdurdan özür dileme ve mağdura açıklama
yapma imkânı bulur,
III. Mağdurun imajının düzeltmesini sağlayabilir,
IV. Suçta tekerrürü önlemeye yardımcı olur,
Yukarıdakilerden hangileri "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun faile yönelik faydalarındandır?

5 / 10

I. Olaya dahil olan herkese saygı,
II. Tarafların cinsiyet, ırk, yaş, dil gibi özellikleri
nedeni ile ayrımcılık yapılması,
III. Tarafların gönüllü olarak ulaştıkları sonucu
tercih etmesi,
IV. Sürece toplumun katılması,
Yukarıda sayılan ilkelerden hangileri onarıcı
adalet sürecinde öne çıkan ilkelerindendir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun ceza adalet sistemi için
faydalarından değildir?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun toplum için faydalarından değildir?

8 / 10

I. Mağdur-fail arabuluculuğu (uzlaştırma)
II. Grup toplantısı
III. Cezalandırıcı halka
IV. Hakem
Yukarıdakilerin hangisi/hangileri onarıcı adalet
yöntemlerindendir?

9 / 10

I. Mağdur, maruz kaldığı olay nedeni ile cevabını
sadece failin bildiği sorularının cevabını alabilir,
II. Mağdur, faile karşı sorumluluğunu bizzat
üstlenir.
III. Mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini
ortadan kaldırabilir,
IV. Mağdur, duygu ve düşüncelerini faile doğrudan
açıklama imkânı bulabilir,
Yukarıdakilerden hangileri "mağdur-fail
arabuluculuğunun mağdura yönelik faydalarındandır?

10 / 10

I. Esneklik
II. Güvenilirlik
III. Empati
IV. Tarafsızlık
Yukarıdakilerden hangileri, Mağdur-fail
arabuluculuğunda, arabulucunun sahip olması gerekli
özeliklerdendir?

Skorunuz

The average score is 73%

0%

Bu soru bankası CADR alıntılanmıştır.
NOT: Bu soru bankası CADR uzlaştırma eğitmenleri tarafından, uzlaştırmacı
adaylarının sınava hazırlıklarında yardımcı olmak amacıyla
hazırlanmıştır. Bütünlüğü bozulmamak kaydıyla basılabilir, elektronik
ortamda çoğaltılabilir ve paylaşılabilir. İçerik ticari amaçla ve kaynak
gösterilmeksizin kesinlikle kullanılamaz.